LEVERINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van  JMT Evenementenservice B.V., alsmede JMT Floorcoverings BV, hierna te noemen JMT, met een wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door JMT uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien de toepasselijkheid van deze voorwaarden éénmaal is overeengekomen, zullen de voorwaarden daardoor ook gelden in de toekomstige rechtsverhoudingen tussen JMT en de wederpartij.
 3. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen JMT en de wederpartij, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

 1. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan aanbiedingen van JMT. De aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De wederpartij is slechts gebonden aan de overeenkomst indien en voor zover een schriftelijke opdrachtbevestiging door hen werd verzonden of zodra JMT aan uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

ARTIKEL 3. LEVERING

 1. De levertijd opgegeven door JMT vangt aan op de laatste van de volgende punten gemeten in tijd, door middel van een orderbevestiging:
  • de dag van de totstandkoming van de overeenkomst;
  • de dag van ontvangst van de noodzakelijke gegevens, documenten etc. die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;
  • de dag waarop een bedongen vooruitbetaling, zoals omschreven in de opdrachtbevestiging, wordt ontvangen;
 2. De levertijden zijn slechts indicatief en nooit te beschouwen als data die in acht te nemen zijn op straffe van verval van rechten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 3. In het geval van "overmacht" en andere omstandigheden van dien aard dat (tijdige) nakoming redelijkerwijs niet van JMT kan worden verlangd, zal de levertijd worden verlengd met een periode die gelijk is aan de duur van deze omstandigheden.
 4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan; stakingen, ziekte van personeel, overheidsmaatregelen, burgeroorlogen, natuurrampen, onvoorziene verkeerssituaties, en vertragingen van leveringen door leveranciers.
 5. JMT is bevoegd om de levering plaats te laten vinden in delen.
 6. De wederpartij is verplicht om de levering van gehuurde of gekochte items aan te nemen op het moment dat deze worden geleverd, of wanneer deze ter beschikking worden gesteld in overeenstemming met de overeenkomst.
 7. In het geval dat de geleverde zaken op ondergeschikte punten afwijken van de weergegeven modellen in de documentatie wordt de wederpartij niet vrijgesteld van de verplichting tot huren of kopen.
 8. De items die worden gehuurd of gekocht worden geacht in goede staat te zijn geleverd aan de wederpartij, of op zijn minst geschikt voor het doel waarvoor de items werden gehuurd of gekocht, tenzij schriftelijk anders aan de dag werd gelegd bij levering, inclusief een beschrijving van de gebreken.
 9. De wederpartij dient te garanderen dat de overeengekomen plaats voor de levering of inneming van retourzendingen gemakkelijk te bereiken is, alsmede vrij van obstakels, en droog en schoon. Indien de levering of het bijeenbrengen van retourzendingen is vertraagd of onmogelijk is omdat de tegenpartij in gebreke blijft dienen de hierdoor veroorzaakte extra kosten te worden vergoed door de wederpartij.

ARTIKEL 4. HUURPRIJS, KOOPPRIJS

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle prijzen gegeven in euro's of Nederlandse guldens en exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.
 2. In geval van wijziging van de overeenkomst of aanvullende werkzaamheden in het kader van de overeenkomst is JMT bevoegd om alle kosten die hieruit voortvloeien aan de wederpartij in rekening te brengen. De wederpartij verplicht zich ertoe deze kosten te betalen, op voorwaarde dat deze met redenen zijn omkleed.
 3. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen zal het transport naar en de levering van de items op de afgesproken locatie in Nederland ten koste komen van JMT, en zijn levering en transport buiten Nederland voor rekening van de wederpartij.
 4. JMT is gemachtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van de opdracht waarbij de kosten zullen worden doorgegeven aan de wederpartij in overeenstemming met de offerte.
 5. De kosten die worden berekend door beurs- en evenementencentra enzovoort voor transport en andere diensten op het terrein zijn voor rekening van de wederpartij en worden door JMT in rekening gebracht zonder voorafgaand overleg.

ARTIKEL 5. BETALINGEN

 1. Alle facturen zullen door de wederpartij worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij afwezigheid van zulke voorwaarden dient betaling te geschieden binnen 30 dagen.
 2. In het geval van niet-betaling binnen de gestelde termijn is de wederpartij in verzuim en - zonder enige vereiste ingebrekestelling - is hij verplicht tot betaling van een rente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand wordt berekend als zijnde een hele maand. Indien echter de wettelijke rente hoger is dan 1% per maand dan zal de wederpartij deze hogere wettelijke rente verschuldigd zijn.
 3. JMT is te allen tijde bevoegd de wederpartij naar zijn mening om voldoende zekerheidstellingen te vragen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen, en de uitvoering van haar eigen verplichtingen tot die tijd op te schorten. Indien de wederpartij weigert de gevraagde zekerheid te verlenen, is JMT bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van JMT op vergoeding voor verlies of schade, inclusief de gederfde winst.
 4. Indien de wederpartij de betalingstermijn overschrijdt is zij 15% van de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
 5. De door de wederpartij gedane betalingen zullen eerst dienen om de verschuldigde rente en buitengerechtelijke kosten te betalen, ook indien de wederpartij een andere omschrijving bij zijn betaling vermeld.

ARTIKEL 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Items gehuurd door JMT blijven natuurlijk haar eigendom. Verder zullen items die door JMT zijn overgedragen door middel van een koopovereenkomst haar eigendom blijven zolang de wederpartij niet heeft voldaan aan al hetgeen waarop JMT aanspraak kan maken van de wederpartij in het kader van de huidige overeenkomst voor zover de wet dit toelaat, ook in verband met andere overeenkomsten, inclusief rente en kosten.
 2. JMT is te allen tijde bevoegd haar eigendomsvoorbehoud aan te roepen en bezit te nemen van haar eigendom indien de wederpartij niet tijdig betaalt of in gebreke blijft ten aanzien van verplichtingen anderszins.
 3. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt voor de items zal de wederpartij niet bevoegd zijn tot het vervreemden van de artikelen, het geld erop inzamelen, het vrijgeven, of het vestigen van een pandrecht erop. De wederpartij is dan ook niet bevoegd om een zekerheid aan derden te verstrekken met betrekking tot de gehuurde zaken, dan wel de gekochte artikelen waarvan de volledige koopprijs en eventuele rente en buitengerechtelijke kosten nog niet zijn betaald.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER PARTIJ

 1. Na de levering zullen de gehuurde zaken voor rekening en risico van de wederpartij vallen tot het moment dat deze daadwerkelijk weer in het bezit van JMT zijn.
 2. Gedurende deze periode is de wederpartij aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van de gehuurde zaken.
 3. Eventuele schade aan gehuurde zaken als gevolg van verlies, diefstal of veroorzaakte schade wordt gecompenseerd door de wederpartij tegen de nieuwwaarde.
 4. De wederpartij is verplicht tot het op eigen kosten afsluiten van voldoende verzekeringen om dit risico af te dekken.
 5. De wederpartij vrijwaart JMT tegen alle aansprakelijkheden in verband met verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van de gehuurde items tijdens de huurtermijn.
 6. De gehuurde zaken mogen alleen en uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn aangewezen bij het afsluiten van de huurovereenkomst. In het geval van een ander gebruik heeft JMT het recht om de overeenkomst met de wederpartij onmiddellijk te beëindigen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, en de items terug te nemen.
 7. Aansprakelijkheid in de zin van dit artikel ontslaat de wederpartij niet van haar verplichting om de overeengekomen huurprijs te betalen.

ARTIKEL 8. KLACHTEN EN GARANTIE

 1. JMT levert producten van goede commerciële kwaliteit. Zonder afbreuk te doen aan deze voorwaarden garandeert JMT de betrouwbaarheid van de door JMT geleverde items, op voorwaarde dat alle instructies met betrekking tot het gebruik van de items strikt in acht zijn genomen en opgevolgd.
 2. De wederpartij kan geen beroep doen op tekortkoming in de nakoming als zij niet schriftelijk binnen 8 dagen bezwaar heeft aangetekend bij JMT na het gebrek te hebben ontdekt of het redelijkerwijs moet hebben kunnen ontdekken.
 3. Als het/de geleverde item(s) niet binnen de overeenkomst vallen, biedt JMT de wederpartij de keuze tot repareren, omwisselen of het leveren van het item overeenkomstig de overeenkomst. De levering wordt verondersteld juist te zijn als verschillen in volume binnen een marge van 5% afwijking (+ of -) van het overeengekomen volume.
 4. In het geval dat er een defect optreedt tijdens de huurperiode zal JMT proberen om het opgetreden defect te verhelpen. De inspanning zal niettemin worden beoordeeld op redelijkheid en de gemaakte kosten en het feit of het defect al dan niet is ontstaan buiten de schuld van de wederpartij.
 5. Retourzendingen met het oog op vervanging of reparatie van de gehuurde zaken vindt plaats voor rekening en risico van JMT en altijd na eerste toestemming van JMT te hebben verkregen.
 6. Reclames inzake facturen dienen schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur te zijn ingediend.
 7. Indien de wederpartij heeft nagelaten binnen de hierboven vermeld termijn een klacht in te dienen en/of JMT niet de kans heeft gegeven om de gebreken te herstellen, vervalt het recht op reclame.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID VAN JMT

 1. De aansprakelijkheid van JMT wordt uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de in artikel 8 genoemde verplichtingen; JMT is alleen aansprakelijk voor verlies of schade indien het verlies of de schade is ontstaan als gevolg van een opzettelijk handelen of nalaten of gelijkwaardige grove schuld van JMT of zijn ondergeschikten.
 2. JMT is niet aansprakelijk voor verlies of schade die is opgetreden als gevolg van items die door de wederpartij achter zijn gelaten in kasten, vitrines, bureaus en in andere gehuurde zaken.
 3. Indien op grond van enige wettelijke bepaling de verplichting tot betaling van een schadevergoeding uitsluitend bij JMT ligt dan is deze aansprakelijkheid beperkt, voor zover het wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering, tot het bedrag van de betaling verricht door de verzekeraar.
 4. In het geval dat is vastgesteld dat JMT aansprakelijk is voor verlies of schade die niet wordt gedekt door de verzekering dan zal de schade beperkt zijn tot maximaal tweemaal het bedrag dat te betalen is door de wederpartij aan JMT in het kader van de overeenkomst.
 5. JMT is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade die geleden is door de wederpartij of derden.
 6. De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel strekt zich ook uit tot het voordeel van derden die ingebracht zijn door JMT voor de uitvoering van de overeenkomst.
 7. JMT is nimmer aansprakelijk indien het niet nakomen het gevolg is van overmacht.

ARTIKEL 10. ANNULERING EN ONTBINDING

 1. De wederpartij is bevoegd om een huurovereenkomst te annuleren als dit schriftelijk niet minder dan 3 werkdagen voorafgaand aan het begin van de leaseperiode wordt meegedeeld en op voorwaarde dat de gehuurde zaken niet reeds op de afgesproken locatie zijn opgeleverd. In het geval van een dergelijke annulering.
 2. Indien de wederpartij de lease-order niet minder dan drie werkdagen voor aanvang van de leaseperiode annuleert, maar de gehuurde zaken al zijn geleverd, is de wederpartij 50% van de totale huursom aan JMT verschuldigd, zonder afbreuk te doen aan het recht van JMT op vergoeding van de werkelijke schade en verdere kosten.
 3. Onverminderd het hierboven bepaalde in deze voorwaarden zal de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geannuleerd zijn door middel van een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement / in onvrijwillige liquidatie is getreden, een verzoek tot voorlopige surseance van betaling is instelt, of zijn vrijheid heeft verloren te beschikken over haar vermogen of delen ervan door beslaglegging, plaatsing onder curatele, of toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen of anderszins, tenzij de curator of de bewindvoerder de verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst als een schuld in goederen erkent.
 4. Als gevolg van de ontbinding zullen alle wederzijds bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar zijn. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade geleden door JMT, bestaande uit, onder andere, winstderving en transportkosten.

ARTIKEL 11. VERVALDATUM

 1. De huur loopt af na het verstrijken van de huurtermijn. De wederpartij is verplicht om de items op een verantwoordelijke wijze terug te doen keren op de plaats van verzending, na de kennisgeving van het moment van terugkeer.
 2. De verhuurde items dienen binnen 24 uur na het verstrijken van de leaseperiode weer in het bezit JMT te zijn.
 3. Als de items niet in het bezit zijn van JMT na het verstrijken van de leaseperiode, wordt de wederpartij verplicht de items (post) franco terug te doen keren. 

ARTIKEL 12. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Elk geschil tussen JMT en de wederpartij dat voortvloeit uit een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zal worden ingediend bij de bevoegde rechter ter domicilie van JMT, ongeacht haar bevoegdheid  de bevoegde rechter op grond van de wet te mogen kiezen.

ARTIKEL 13. VOORBEHOUD

 1. Er kunnen kleine kleurverschillen optreden als gevolg van druktechnieken, en we proberen om deze zo goed mogelijk overeen te laten komen, maar we zijn evenwel niet aansprakelijk voor kleurvariaties.
 2. Hoewel we in de voorbereiding van de prijslijst uiterst voorzichtig zijn geweest behouden wij ons het recht voor om prijzen te wijzigen bij voorkomende fouten.